Zgodnie z regulaminem 10 września 2019 odbyły się wybory do                                                       Prezydium Rady Rodziców.

Jan Mikołajec – przewodniczący

Barbara Garncarek - Zuber – zastępca przewodniczącego

Maria Koczy – skarbnik

Karol Koczy – sekretarz

komisja rewizyjna: Anna Pieter- Rapior, Paweł Kłeczek


Ustalono iż w roku szkolnym 2019/2020 wysokość składki na Radę Rodziców ulega zmianie i wynosi 60 zł od ucznia. Płatności dokonywane są na konto Rady lub bezpośrednio u skarbników Rad Oddziałowych.

Numer konta:

BANK SPÓŁDZIELCZY W PSZCZYNIE

04 8448 0004 0037 9353 3000 0001.

w tytule podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę


 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie, zwana dalej Radą, działa na      podstawie art. 83 ust. 4  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.            poz. 59)  oraz Statutu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie.

2.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

a)    Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie,

b)    Statucie – należy przez to rozumieć statut szkoły,

c)    Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,

d)    Radzie – należy przez to rozumieć radę rodziców szkoły,

e)   Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez
to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza
i skarbnika rady rodziców,

f)    Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium rady rodziców,

g)   Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną rady rodziców,

h)   Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły,

i)   Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów danej klasy.

 

 

§ 2

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie jest reprezentantem ogółu rodziców/ opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie.

  

§ 3

Rada Rodziców jest organem społecznym, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Szkoły.

  

§ 4

Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie.

  

§ 5

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny, do chwili ukonstytuowania się nowej Rady na posiedzeniu sprawozdawczo- wyborczym w nowym roku szkolnym. 

 

ROZDZIAŁ II

WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY RODZICÓW

 

§ 6

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych:

 1. W terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców/ opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie.
 2. Na zebraniach klasowych rodzice wybierają Rady Oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach do Rad Oddziałowych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
 5. Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom Rady Oddziałowej.
 6. Do zadań wychowawcy należy:

            a)     wybór komisji skrutacyjnej,

            b)     przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Rady Oddziałowej,

            c)     nadzorowanie przebiegu głosowania.

       7.  Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

a)     przygotowanie kart do głosowania,

b)    przeprowadzenie głosowania,

c)     policzenie głosów,

d)    przygotowanie protokołu z przebiegu głosowania,

e)     ogłoszenie wyników wyborów.

 1. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do Rady Oddziałowej.
 2. Zgłoszenia kandydatów do Rady Oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
 3. Kandydat do Rady Oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

       11.  Wybory do Rady Oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, przy czym ich liczba nie może być mniejsza niż 3.

    12. Głosowanie odbywa się poprzez wpisanie na karcie do głosowania nazwiska swojego kandydata.

    13.  Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

    14.  Wybrani członkowie Rady Oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz skarbnika.

  

§ 7

 

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców:

 

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rady Oddziałowej.
 2. Przedstawicielem Rady Oddziałowej w Radzie Rodziców zostaje przewodniczący Rady Oddziałowej.
 3. Przewodniczący Rady Oddziałowej  może przekazać swoje prawo innemu członkowi Rady Oddziałowej na czas określony.
 4. Przekazanie prawa innemu członkowi Rady Oddziałowej może odbywać się wielokrotnie w ciągu roku szkolnego i jest potwierdzone każdorazowo w protokole zebrania Rady Rodziców.

  

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA RADY RODZICÓW I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

 

§ 8

Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym wybiera w głosowaniu jawnym Prezydium Rady składające się z: Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady, Skarbnika Rady oraz 2 osobową Komisję Rewizyjną.

  

§ 9

 1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się co najmniej 3 razy w roku szkolnym.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący, powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.
 4. W posiedzeniach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady: Dyrektor Szkoły, pozostali członkowie Rad Oddziałowych lub inne osoby.

  

§ 10

 1. Przygotowanie i prowadzenie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 3. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

  

§ 11

 1. Członkostwo w Radzie Rodziców lub Radzie Oddziałowej wygasa w przypadku:

            a)     końca kadencji Rady,

            b)     w związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w   którym to przeniesienie nastąpiło,

            c)     zrzeczeniem się członkostwa.

 1. Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w ust 1., pkt. b i c, stwierdza Rada Rodziców lub Rada Oddziałowa.
 2. Uzupełnienie składu Rady Oddziałowej następuje w trybie określonym w § 6.
 3. Uzupełnienie składu Rady Rodziców następuje w trybie określonym w § 7.  

 

ROZDZIAŁ IV

KOMPETENCJE RADY I JEJ ORGANÓW WEWNĘTRZNYCH

 

§ 12

 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców/ opiekunów prawnych uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora Szkoły, nauczycieli i innych organów w pracy na rzecz dobra uczniów.

 

 1. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

            a)    pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,

            b)    współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,

            c)     pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,

            d)    współpracę ze środowiskiem lokalnym,

            e)    udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,

            f)    podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,

            g)    tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą.

 

 1. Kompetencje Rady określają zapisy ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy Karta Nauczyciela  i aktów wykonawczych do tych ustaw.

Do podstawowych kompetencji Rady należy:

            a)     uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo –profilaktycznego  szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze   wychowawczym, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz wszystkie treści i   działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

            b)      uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców,

            c)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

            d)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły,

            e)      opiniowanie ustalonego przez Dyrektora zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

            f)     wprowadzanie dodatkowych zajęć edukacyjnych,

            g)     występowanie do Dyrektora z wnioskiem o możliwość niedzielenia oddziału klas I- III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o 1 lub 2 w trakcie roku szkolnego,

            h)      opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje,

            i)       opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

            j) uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian,

            k) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,

            l) wybór  przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.

 1. Rada współpracuje z Dyrektorem i innymi organami Szkoły w zakresie rozwiązywania spraw wewnętrznych w Szkole.
 2. Rada współpracuje z Dyrektorem i innymi organami Szkoły w zakresie organizacji imprez ogólnoszkolnych.
 3. Rada może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 4. Jeżeli Rada w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego Szkoły lub Programu Profilaktyki, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuję do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

  

§ 13

 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady 
  i reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową funduszami zgromadzonymi przez Radę.
 5. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Rady Rodziców, w szczególności działalności finansowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami.

 

  

ROZDZIAŁ V

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY

 

§ 14

 1. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe przeznaczone na wspieranie statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł:

            a)     dobrowolnych składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły,

            b)     darowizn od osób prawnych i fizycznych,

            c)      innych źródeł.

 1. Wysokość dobrowolnej składki ustala Rada na początku każdego roku szkolnego.
 2. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko danych rodziców/ opiekunów prawnych wysokość składki dzielimy na ilość dzieci.

  

§ 15

Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na:

 1. poprawę bazy materialnej szkoły,
 2. wspomaganie procesu dydaktycznego i wychowawczego szkoły,
 3. dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym i oświatowym,
 4. dofinansowanie wycieczek szkolnych,
 5. nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach,
 6. wspomaganie uczniów trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej,
 7. inne cele, zgodne z działalnością statutową Szkoły.

  

§ 16

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

 1. Dyrektor szkoły,
 2. Członkowie Rady Pedagogicznej,
 3. Samorząd uczniowski,
 4. Rady Oddziałowe,
 5. Członkowie Rady Rodziców.

Wnioski mogą być załatwiane pozytywnie w miarę posiadanych środków.

  

§ 17

 1. Rada Rodziców posiada rachunek bankowy.
 2. 2.    Środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: Skarbnika i Przewodniczącego Rady lub Skarbnika i Dyrektora Szkoły.  

 § 18 

Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym, Skarbnik Rady przedstawia sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców w poprzednim roku.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 19

Zmiana regulaminu lub jego uzupełnienia odbywają się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

 § 20

Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej o treści:

RADA RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej Nr 2

43-200 Pszczyna

ul. Katowicka 47 

 § 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2018r.

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Karol Koczy

 

 

 Ustalono iż w roku szkolnym 2019/2020 wysokość składki na Radę Rodziców ulega zmianie i wynosi 60 zł od ucznia. Płatności dokonywane są na konto Rady lub bezpośrednio u skarbników Rad Oddziałowych.

Numer konta:

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W PSZCZYNIE

04 8448 0004 0037 9353 3000 0001.

w tytule podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę