Zgodnie z regulaminem 10 września 2019 odbyły się wybory do                                                       Prezydium Rady Rodziców.

Jan Mikołajec – przewodniczący

Barbara Garncarek - Zuber – zastępca przewodniczącego

Maria Koczy – skarbnik

Karol Koczy – sekretarz

komisja rewizyjna: Anna Pieter- Rapior, Paweł Kłeczek


Ustalono iż w roku szkolnym 2019/2020 wysokość składki na Radę Rodziców ulega zmianie i wynosi 60 zł od ucznia. Płatności dokonywane są na konto Rady lub bezpośrednio u skarbników Rad Oddziałowych.

Numer konta:

BANK SPÓŁDZIELCZY W PSZCZYNIE

04 8448 0004 0037 9353 3000 0001.

w tytule podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę


 

Uchwała nr 3/10/2019

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie

z dnia 29 października 2019 roku

 

w sprawie:     przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Rodziców Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie

Na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm) oraz § 15 ust. 2 Statutu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie

Rada Rodziców uchwala:

§ 1

Przyjmuje się jednolity tekst Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do ww. uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/10/2019

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Rady Rodziców określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie.

§ 2

Ilekroć w regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie,
 2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie,
 3. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,
 4. radzie – należy przez to rozumieć radę rodziców,
 5. przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku – należy przez
  to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza
  i skarbnika rady rodziców,
 6. komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną rady rodziców,
 7. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub innych prawnych opiekunów uczniów szkoły,
 8. radzie oddziałowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów danej klasy,
 9. wychowawcy – należy przez to rozumieć wychowawcę jednego oddziału szkoły.

 

§ 3

Rada jest reprezentantem ogółu rodziców uczniów szkoły.

§ 4

Rada jest organem społecznym, współdziałającym z dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań szkoły.

§ 5

Kadencja rady trwa jeden rok szkolny.

 

ROZDZIAŁ II

WYBORY DO RAD ODDZIAŁOWYCH

§ 6

 1. Dyrektor, we wrześniu każdego nowego roku szkolnego zwołuje pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów szkoły.
 2. Na zebraniach klasowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza wychowawca danego oddziału w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 5. Do zadań wychowawcy, w zakresie przeprowadzenia wyborów należy:

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Rady Oddziałowej,

b) przygotowanie kart do głosowania,

c) przeprowadzenie głosowania,

d) policzenie głosów,

e) przygotowanie protokołu z przebiegu głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.

 1. Zgłoszenia kandydatów do rad oddziałowych mogą dokonywać jedynie rodzice uczniów danego oddziału obecni na zebraniu.
 2. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 3. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, przy czym ich liczba nie może być mniejsza niż troje.
 4. Głosowanie odbywa się poprzez wpisanie na karcie do głosowania nazwiska swojego kandydata.

10.  Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

11.  Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz skarbnika.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA RADY RODZICÓW I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

§ 7

 1. W skład rady wchodzi po jednym przedstawicielu rady oddziałowej.
 2. Przedstawicielem rady oddziałowej w radzie zostaje przewodniczący rady oddziałowej.
 3. Przewodniczący rady oddziałowej może przekazać swoje prawo innemu członkowi rady oddziałowej na czas określony.
 4. Przekazanie prawa innemu członkowi rady oddziałowej może odbywać się wielokrotnie w ciągu roku szkolnego i jest potwierdzone każdorazowo w protokole zebrania Rady Rodziców.

§ 8

 1. Rada, na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym, wybiera z pośród siebie, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów: Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego Rady, Sekretarza, Skarbnika oraz dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
 2. Pierwsze posiedzenie rady, w danym roku szkolnym, odbywa się w obecności dyrektora.
 3. Wybory określone w pkt. 1 przeprowadza dyrektor.
 4. Do zadań dyrektora, w zakresie przeprowadzenia wyborów określonych w pkt. 1 należy:

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na określone stanowiska,

b) przygotowanie kart do głosowania,

c) przeprowadzenie głosowania,

d) policzenie głosów,

e) przygotowanie protokołu z przebiegu głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.

 1. Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać jedynie przedstawiciele rad oddziałowych obecni na posiedzeniu.
 2. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 3. Głosowanie odbywa się poprzez wpisanie na karcie do głosowania nazwiska swojego kandydata.
 4. Za wybranych uważa się kandydatów na poszczególne stanowiska, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 9

 1. Posiedzenia rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym.
 2. Posiedzenia rady zwołuje jej przewodniczący, powiadamiając członków rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-mio dniowego terminu.
 3. Posiedzenia rady mogą być zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.
 4. W posiedzeniach rady mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone przez przewodniczącego: dyrektor, pozostali członkowie rad oddziałowych lub inne osoby.

§ 10

 1. Przygotowanie i prowadzenie posiedzenia rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
 2. Posiedzenia rady są protokołowane przez sekretarza.
 3. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 11

 1. Członkostwo w radzie lub radzie oddziałowej wygasa w przypadku:

a) końca kadencji rady,

b) w związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z dniem, w którym to przeniesienie nastąpiło,

c) zrzeczeniem się członkostwa.

 1. Uzupełnienie składu rady oddziałowej następuje w trybie określonym w § 6.
 2. 1.    Uzupełnienie składu rady następuje w trybie określonym w § 8. 

 

ROZDZIAŁ IV

KOMPETENCJE RADY I JEJ ORGANÓW WEWNĘTRZNYCH

§ 12

Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów szkoły poprzez podejmowanie działań wynikających z przepisów oświatowych, statutu i niniejszego regulaminu oraz wspieranie dyrektora, nauczycieli i innych organów w pracy na rzecz dobra uczniów.

§ 13

 1. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

b) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,

c) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

d) współpracę ze środowiskiem lokalnym,

e) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,

f) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,

g) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkołą.

§ 14

 1. Do podstawowych kompetencji rady należy:

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo –profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców,

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,

e) opiniowanie ustalonego przez dyrektora zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

f) wprowadzanie dodatkowych zajęć edukacyjnych,

g) występowanie do dyrektora z wnioskiem o możliwość niedzielenia oddziału klas I- III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o 1 lub 2 w trakcie roku szkolnego,

h) opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje,

i) opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

j) uchwalanie corocznego preliminarza rady i jego zmian,

k) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego rady po zbadaniu sprawozdania przez komisję rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,

l) wybór  przedstawiciela rady do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

 1. Rada współpracuje z dyrektorem i innymi organami szkoły w zakresie rozwiązywania spraw wewnętrznych w szkole.
 2. Rada współpracuje z dyrektorem i innymi organami szkoły w zakresie organizacji imprez ogólnoszkolnych.
 3. Rada może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 4. Jeżeli rada w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego Szkoły lub Programu Profilaktyki, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuję do czasu uchwalenia programu przez radę w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 15

 1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady i reprezentuje radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową funduszami zgromadzonymi przez radę.
 5. Komisja rewizyjna kontroluje całokształt działalności rady, w szczególności działalności finansowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ V

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY

§ 16

 1. Rada może gromadzić środki finansowe przeznaczone na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

a) dobrowolnych składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły,

b) darowizn od osób prawnych i fizycznych,

c) innych źródeł.

 1. Wysokość dobrowolnej składki ustala Rada na początku każdego roku szkolnego.

§ 17

 1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na:

a) poprawę bazy materialnej szkoły,

b) wspomaganie procesu dydaktycznego i wychowawczego szkoły,

c) dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym, oświatowym i sportowym,

d) dofinansowanie wycieczek szkolnych,

e) nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach,

f) wspomaganie uczniów trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej,

g) inne cele, zgodne z działalnością statutową szkoły.

§ 18

 1. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać,

a) dyrektor,

b) członkowie Rady Pedagogicznej,

c) samorząd uczniowski,

d) rady oddziałowe,

e) członkowie rady.

 1. Wnioski rozpatruje: przewodniczący rady ze skarbnikiem, przewodniczący rady z zastępcą przewodniczącego rady, zastępca przewodniczącego rady ze skarbnikiem, w miarę posiadanych środków.

§ 19

 1. Rada Rodziców posiada rachunek bankowy.
 2. Środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym dysponuje rada poprzez dwie osoby: przewodniczącego rady i skarbnika, zastępcę przewodniczącego rady i skarbnika lub przewodniczącego rady i zastępcę przewodniczącego rady.

§ 20

Na pierwszym zebraniu rady w danym roku szkolnym, skarbnik przedstawia sprawozdanie finansowe z działalności rady w poprzednim roku.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Zmiana regulaminu lub jego uzupełnienia odbywają się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

§ 22

Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej o treści:

RADA RODZICÓW

Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie

43-200 Pszczyna

ul. Katowicka 47 

 § 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Jan Mikołajec