RAPORT Z DZIAŁAŃ PROJEKTU

„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

OKRES STAŻU OD 09.2009 DO 06.2013

 

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

 

1. Autorzy raportu:

Mgr Sylwia Machoń – nauczyciel wychowania fizycznego

Mgr Agnieszka Czernecka – pedagog szkolny

 

2. Koordynatorzy:

Mgr Sylwia Machoń – nauczyciel wychowania fizycznego

Mgr Agnieszka Czernecka – pedagog szkolny

 

Skład Zespołu:

mgr Sylwia Machoń

mgr Agnieszka Czernecka

mgr Katarzyna Grabowska

mgr Lucyna Ryt

Wiesława Kozak

Anna Kloc

 

3. Nazwa placówki

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej

ul. Katowicka 47

43 – 200 Pszczyna

woj. śląskie

tel /0 32 / 210 39 30

4. Okres realizacji: 09.2009 – 06.2013

 

5. Problem priorytetowy:

 

 Promowanie zdrowego stylu życia

a)     Promowanie aktywnych form wypoczynku

b)    Promowanie stylu zdrowego odżywiania się

c)     Profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego

d)    Dbałość o środowisko życia

 

6. Źródła informacji wykorzystane do sporządzenia raportu

 

Raport sporządzono na podstawie:

-      wyników diagnozy wstępnej – uczniów, nauczycieli, rodziców

-      sprawozdań nauczycieli

-      dzienników lekcyjnych

-      protokołów Rady Pedagogicznej

-      opinii uczniów

-      opinii rodziców

 

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA

1)

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ:

 

PROMOWANIE AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU


ZADANIE DO REALIZACJI

SPOSOBY REALIZACJI

KTO, KIEDY

EFEKTY

Funkcjonowanie na terenie szkoły różnorodnych form rozwijających zainteresowania uczniów według autorskich projektów zajęć pozalekcyjnych

 

a/ kołka zainteresowań: taneczne dla młodszych i starszych uczniów, teatralne, muzyczne, chór, muzyczno – plastyczne, informatyczne dla klas młodszych, kółko szachowe, kółko piłki nożnej

b/ zajęcia sportowe : sks –y, tenis stołowy

c/ organizacja wycieczek szkolnych – zgodnie z harmonogramem wycieczek szkolnych

- wychowawcy klas

- świetlica- nauczyciele przedmiotów

-          osoby ze środowiska lokalnego

- uczniowie i nauczyciele w aktywny i zdrowy sposób spędzają czas

 

Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Sportu

 

- gry i rozgrywki sportowe

- konkurencje promujące zdrowe odżywianie

 

- nauczyciele

- obsługa

- Rada Rodziców

- czerwiec

- wszyscy uczniowie i nauczyciele brali udział w imprezie środowiskowej i mieli okazję do uświadomienia sobie, że sport i zdrowe żywienie to podstawy zdrowego stylu życia

 

Organizowanie półkolonii letnich.

- zajęcia dla uczniów o charakterze edukacyjnym i prozdrowotnym

- uczniowie

- nauczyciele

- lipiec

- uczniowie uczniów sposób aktyny uczniów uczniów rozwijający spedzali razem czas

Udział uczniów w zawodach sportowych

- zajęcia sportowe

- turnieje sportowe szkolne i międzyszkolne

 

- mgr Katarzyna Grabowska – nauczyciel wychowania fizycznego

- mgr Sylwia Machoń – nauczyciel wychowania fizycznego

- cały rok szkolny

- 120 uczniów regularnie brało udział w zawodach i rozgrywkach sportowych i podnosiło swoją sprawność fizyczną

Działalność świetlicy szkolnej o charakterze opiekuńczo – wychowawczym

 

 

- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci

 

- mgr Bożena Maciejok i wychowawcy świetlicy

- cały rok szkolny

- 130 uczniów było objętych regularną opieką świetlicy szkolnej i poprzez to miało zagospodarowany  czasu wolny od zajęć lekcyjnych

Organizacja wypoczynku śródrocznego o charakterze profilaktyczno – rehabilitacyjnym „Zielona Szkoła” dla klas III – cich

- wyjazd nad morze

/ załącznik nr 9 /

 

- nauczyciele klas III

- maj 2004

- 75 uczniów skorzystało z  wyjazdu na „zieloną szkołę” nad morze i poprawiło swój stan zdrowia poprzez organizację zdrowych form aktywnego wypoczynku

 

PROMOWANIE STYLU ZDROWEGO ODŻYWIANIA SIĘ

 

Dzień Zdrowia – cykl imprez szkolnych o charakterze prozdrowotnym zgodnie z odrębnym harmonogramem

- prace plastyczne

- pogadanki

- pokaz

- zdrowe posiłki

/ załącznik nr 10 /

- pedagog szkolny. – nauczyciel wychowania fizycznego

- wychowawcy

- obsługa

- kwiecień

- wszyscy uczniowie klas IV – VI brali udział w corocznych przygotowaniach Dnia Zdrowia

- uczniowie nauczyli się zdrowego żywienia i bezpiecznego stylu życia w sytuacjach związanych z niebezpieczeństwem

Zapewnienie całorocznego dożywiania uczniom, którzy tego potrzebują

- posiłki – obiady

- ciepły napój w zimie

- zdrowe posiłki

 

- pedagog szkolny

- wychowawcy

- obsługa

- cały rok szkolny

 

- 50 uczniów korzystało z obiadów finansowanych  przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej

- 120 osób korzystało z płatnych obiadów

- propagowanie zdrowego żywienia

Działalność higienistki szkolnej na terenie placówki

- prelekcje na temat zdrowia i zdrowego stylu odżywiania

- udział w komponowaniu jadłospisu dla uczniów

- akcje prowadzone wg. odrębnego harmonogramu

- higienistka szkolna

- cały rok szkolny

- pod stałą opieką higienistki szkolnej znajdują się wszyscy uczniowie szkoły

- poprzez jej działalność utrzymany został właściwy poziom higieny u uczniów i promowany zdrowy styl odżywiania się

Spotkania ze specjalistami w zakresie zdrowego odżywania i życia

 

- spotkanie z dietetykiem

- akcja „Zdrowe odżywianie

- zaproszenie specjaliści

- pedagog szkolny

- wychowawca oddziału przedszkolnego

- wszyscy uczniowie klas I – III / 75 uczniów / i klas IV - VI nauczyło się podstawowych zasad zasad zdrowego odżywiania

- promocja zdrowego stylu życia w klasach I – III i IV - VI

Całoroczna akcja „Pij mleko” i „Owoce i warzywa w szkole”

- zapewnienie zdrowych produktów dla uczniów

- obsługa

- cały rok szkolny

- wszyscy uczniowie biorą udziałw  akcji

Przeprowadzenie akcji „Śniadanie ma moc”

 

- filmy

- pogadanki

- konkursy

- zajęcia na temat zdrowego żywienia

/ załącznik nr 12 /

- opiekun PCK mgr Danuta Frydecka

- cały rok szkolny

- wszyscy uczniowie klas I – III / 75 uczniów / nauczyło się podstawowych zasad higieny

- promocja zdrowego stylu życia w klasach I - III

 

PROFILAKTYKA ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO

 

Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze prowadzone przez pedagoga szkolnego

 

 

- realizacja treści integracyjnych, prozdrowotnych w klasach – zgodnie z planami wychowawczymi klas

- pedagog szkolny na zajęciach edukacyjnych i wychowawczych w ciągu całego roku szkolnego

 

- wszyscy uczniowie klas IV – VI / 180 uczniów / uczestniczyło w zajęciach profilaktyczno - wychowawczych

- 180 uczniów zapoznało się z  wiedzą na temat zdrowego stylu życia, zagrożeniami płynącymi z używek i nauczyło się właściwych relacji interpersonalnych

Realizowanie cyklu zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” w klasach V i VI.

 

- zajęcia edukacyjne

 

- nauczyciele posiadający stosowne wykształcenie w tym zakresie 

- cały rok szkolny

- wszyscy uczniowie klas V i VI uczestniczyli w zajęciach dodatkowych „Wychowanie do życia w rodzinie”

- wszyscy uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat rodziny, koleżeństwa i własnego rozwoju osobniczego

Spotkania z przedstawicielami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – klasy VI –te . zajęcia dla klas I – szych, klasy III i klasy IV

- warsztaty dla uczniów

 

- pedagog szkolny, pracownicy Poradni

- listopad, luty

 

- uczniowie klas IV i III  brali udział w warsztatach rozwoju osobowego „Rozwój twórczy”

- uczniowie kształtowali umiejętności społeczne i własny rozwój osobowy

Spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie na temat „Konsekwencje nieprzestrzegania prawa”

 

- spotkania z przedstawicielami Komendy,

- pogadanki

 

- pedagog szkolny, pracownicy Komendy

- wrzesień, listopad, luty

 

- klasy VI –te brały udział w prelekcji „Konsekwencje nieprzestrzegania prawa” i uczniowie zapoznali się z aspektami prawnymi nieprzestrzegania prawa

- klasy I-sze brały udział w pogadance „Bezpieczeństwo na drodze”, uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie zachować się na drodze

- klasy III-cie brały udział w pogadance „Bezpieczeństwo spędzania ferii i czasu wolnego”

- propagowanie bezpiecznego stylu życia, uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie spędzić ferie i czas wolny

Spotkania z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Pszczynie na temat: „Bezpieczeństwo w realu i wirtualu”

- pogadanka

- funkcjonariusz Straży Miejskiej

- marzec

- uczniowie klas V i  VI – tych zostali objęci zajęciami edukacyjnymi na temat bezpieczeństwa w szkole i otoczeniu

Cykliczny Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny  -  Spotkania z Profilaktyką

- konkurs edukacyjno – profilaktyczny pod patronatem Urzędu Miasta w Pszczynie

- pedagog szkolny

- nauczyciel plastyki

- kwiecień

- 33 uczniów z 12 szkół Gminy Pszczyna wzięło udział w konkursie międzyszkolnym i pogłębiło wiedzę w zakresie problematyki uzależnień

Spotkania z rodzicami – pedagogizacje rodziców – spotkania ze specjalistami: „………….., „Dysleksja

 

- pogadanki dla rodziców

 

- zaproszeni specjaliści z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie

- pedagog szkolny

- w trakcie zebrań rodziców

- 130 rodziców zostało objętych pedagogizacją i podnieśli poziom  swojej wiedzy w zakresie problematyki wychowawczej i profilaktycznej

 

Prowadzenie całorocznych zajęć z gimnastyki korekcyjnej

- zajęcia edukacyjne i sportowe

 

 

- nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

- 98 uczniów korzystało z zajęć gimnastyki korekcyjnej

- podniesienie jakości zdrowia fizycznego uczniów

Działalność higienistki szkolnej na terenie placówki

- prelekcje na temat zdrowia i higieny osobistej

- przeprowadzanie badań kontrolnych

- akcja fluoryzacji zębów

/ załącznik nr 11 /

- higienistka szkolna

- cały rok szkolny

- opieką higienistki zostali objęci wszyscy uczniowie szkoły

- podniesienie poziomu higieny u uczniów

- kierowanie uczniów na badania specjalistyczne i zajęcia korekcyjne

Współpraca z instytucjami i fundacjami: UNICEF, Polska Akcja Humanitarna

 

- zorganizowanie akcji: „Afganistan. Pragnienie życia”, „Akcja edukacja”, „Światowy Dzień Wody”, ……

 

 

- pedagog szkolny

- wychowawca świetlicy

listopad, czerwiec

- propagowanie wiedzy z zakresu edukacji humanitarnej

- pogadanki, sprzeda z gadżetów, spoty filmowe.

- zajęciami objętych zostało 75 uczniów

Ustawiczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej w pozycje na temat zdrowia i edukacji prozdrowotnej

- pozyskane pozycje książkowe

- nauczyciel bibliotekarz

- cały rok szkolny

- wszyscy uczniowie, nauczyciele, obsługa korzystali z zasobów bibliotecznych

 

Systematyczne wzbogacanie wiedzy z zakresu promocji zdrowia psychicznego i fizycznego przez nauczycieli

- różnorodne formy doskonalenia nauczycieli zewnętrzne i wewnętrzne

 

- nauczyciele

- cały rok szkolny

- wszyscy nauczyciele szkoły indywidualnie i regularnie brali udział w różnych formach doskonalenia zewnątrzszkolnego i wewnątrzszkolnego

- udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”

- podnieśli swoją  wiedzę z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia i problematyki wychowawczej

Powołanie Szkolnego Zespołu do Spraw Profilaktyki.

 

- spotkania Zespołu

- monitoring środowiska szkolnego

 

- mgr Agnieszka Czernecka, mgr Barbara Wagstyl, mgr Joanna Kojder

- cały rok szkolny

- zaangażowanie nauczycieli w koordynowaniu pracy profilaktycznej na terenie szkoły

- zminimalizowanie problemów wychowawczych i patologii społecznej na terenie placówki

Realizacja zajęć logopedycznych na terenie placówki dla uczniów z problemami wady wymowy

 

- zajęcia logopedyczne dla dzieci

/ załącznik nr 20 /

 

- logopeda szkolny mgr Gabriela Skrzypska

- cały rok szkolny

- 10 uczniów było objętych zajęciami logopedycznymi

- uczniowie poprawili swój stan zdrowia i systematycznie poprzez udział w zajęciach likwidowali wady wymowy

Udział w akcji „Psia edukacja”

- udział w zajęciach warsztatowych na temat: -  jak bezpiecznie kontaktować się z psem

- jak bezkonfliktowo bawić się z psem

- jak reagować na obce psy

- jak rozumieć psie zachowania

- jakie potrzeby mają nasi czworonożni przyjaciele

- jak pomagać w domowych obowiązkach dotyczących psów

- a także kultury i higieny na spacerach z psem

- nauczyciel klasy III

 - luty

- wszyscy uczniowie klas I – III wzieli udział w warsztatach

 

 

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO ŻYCIA

 

Działalność ekologiczna

 

a/ działalność szkolnego oddziału Ligi Ochrony Przyrody - organizacja akcji i imprez o charakterze proekologicznym:

- Sprzątanie Świata

- Dzień Ziemi

- Święto Drzewa

- Międzyszkolny konkurs  Spotkania z piosenką Ekologiczną

 

Akcje:

- „Komputery za tonery” – zbiórka zużytych tonerów

- zbiórka baterii

- zbiórka puszek

- zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska

- imprezy szkolne i międzyszkolne o charakterze proekologicznym

- zbiórka surowców wtórnych

- udział w akcjach i kampaniach zewnętrznych: „Zbieramy psie przysmaki”

- wychowawcy

- nauczyciele przyrody

- obsługa

- cały rok szkolny

- uczniowie

 

- uczniowie klas IV – VI wzięli czynny udział w akcjach i imprezach o charakterze ekologicznym:

zebrano kilkadziesiąt worków śmieci w akcji „Sprzątanie Świata”,

zebrano 150 kg zużytych baterii,

zebrano 85 kg puszek aluminiowych,

zebrano tonery na kwotę 880,00 zł,

zebrano i przekazano do schroniska 2 kartony żywności dla zwierząt

- uczniowie wypracowywali właściwą postawę wobec ochrony środowiska naturalnego

 

 

 

Katarzyna Grabowska