Rok szkolny 2014-2015

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Narodowa Strategia Spójności, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, forma doskonalenia - „Akademia Menadżerów Oświaty” – Dyrektor szkoły

 

Rok szkolny 2014-2015

Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – „Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt obejmuje proces: od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, wykłady, konsultacje).

 

Rok  szkolny 2013/2014, 2014/2015

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „PWP Szkoła efektywna”. Prowadzony jest na terenie gminy Pszczyna przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS i Pszczyński Zarząd Edukacji. Projekt ma celu podniesienie jakości nauczania przez wdrożenie innowacyjnych metod nauczania

1.  Zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla dzieci klas IV- VI prowadzone w oparciu o programy własne nauczycieli. 

2.  Innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym z zakresu edukacji matematycznej w klasach I - „Zabawy z matematyką”.


Rok szkolny 2011-2012

Nauczyciele szkół gminy Pszczyna uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach Projektu „Efektywny nauczyciel”. Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4. – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy w zakresie efektywnych technik uczenia się, nabycie umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych matematycznych, a także nabycie umiejętności w zakresie tworzenia innowacyjnych metod nauczania w oparciu o wieloraką inteligencję ucznia. Zajęcia obejmowały trzy moduły tematyczne (70 godzin szkoleń). 


Rok szkolny 2010-2011                             

Pszczyńska e-oświata, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Człowiek najlepsza inwestycja. Celem projektu było stworzenie jednolitego i nowoczesnego systemu zarządzania i administrowania oświatą w placówkach Gminy Pszczyna, bazującego na rozwiązaniach informatycznych, dzięki podniesieniu kompetencji zarządczych, administracyjnych i ITC kadry kierowniczej i administracyjnej placówek poprzez udział w cyklu szkoleń realizowanych na terenie gminy Pszczyna. W szkoleniach brały udział dyrektor, wicedyrektor, sekretarze szkoły, intendentka. 

 

Rok szkolny 2010 – 2011, 2011 – 2012

 „Widzę – dotykam – rozumiem” to projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt miał na celu wsparcie uczniów i uczennic klas I – III.. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w oparciu o programy własne nauczycieli. Dzieci uczyły się współdziałania w grupie, odpowiedzialności za swoje działania, dyscypliny pracy, a tym samym szacunku dla pracy kolegów. Mamy nadzieję, że zajęcia pomogły dzieciom stać się bardziej otwartymi, szczerymi i wrażliwymi, rozbudziły w nich ciekawość świata i spontaniczny sposób jego odbioru, a jednocześnie były dla nich atrakcyjne, dawały okazję do zabawy i umożliwiały spędzanie wolnego czasu w ciekawy sposób.

 

Rok szkolny 2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010-2011

Projekt współfinansowany przez Unię europejską w ramach europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  pt. „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”. Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. W ramach projektu przekazano szkole wyposażenie Dziecięcych ośrodków zainteresowań. 


Rok szkolny 2008 – 2009

W 2008 roku został wykonany Segment B łączący  główny budynek szkoły z obiektem sportowym . Mieści  się tam: pokój nauczycielski, trzy klasy lekcyjne, szatnia i pomieszczenia socjalne  dla sprzątaczek. Projekt „Podwyższenie standardu usług edukacyjnych poprzez rozbudowę i wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Rok szkolny 2007-2008

W grudniu 2007 roku nasza szkoła otrzymała Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (sala 11). Internetowe Centrum zostało zakupione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowe elementy Centrum Internetowego:

  • Komputery stacje robocze – 4 szt.
  • Wielofunkcyjne urządzenie sieciowe HP LaserJet – 1 szt.