Wojciech Kiełkowski

Pszczyński Zarząd Edukacji

Ul. Zdrojowa 4

email: iod@pze-pszczyna.pl

tel:32 212 85 60

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa (rodziców/opiekunów prawnych) dzieci jest: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej z siedzibą w Pszczynie ul. Katowicka 47 reprezentowana przez Dyrektora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Kiełkowski (email: iod@pze-pszczyna.pl)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
Podstawą przetwarzania są:    
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (j.t. z 2018 poz. 996 ze zm.);
Ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 949 ze zm.);
Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań publicznej szkoły, przedszkola i placówki;
Zgoda osoby, której dane dotyczą;
Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
- dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
-sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
- usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
- ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
- prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Administrator nie profiluje danych osobowych.